سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد فاضل زاده حقیقی – استادیار – دانشگاه شیراز , دانشکده مهندسی , بخش مکانیک
محمد آزادی – دانشجوی دکتری – دانشگاه شیراز , دانشکده مهندسی , بخش مکانیک

چکیده:

در این مقاله یک سیستم کنتـرل فعـال آئرو سروالاسـتیک غیـر خطـی بـه منظور تعدیل ارتعاشات مخزن متصل به بال هواپیمای الاستیک ارائه شـده است . با استفاده از معادلات لاگرانژ و با در نظر گرفتن مدل غیر خطی برای بــال و مخــزن و مــدل کــردن یــک عملگــر هوشــمند پیزوســرامیک , مــدل دینامیکی ارائه و برای بارگذاری آئرودینامیکی از مدل تئودورسن اسـتفاده گردیده است . همچنین مدل اغتشاشات تندباد به معـادلات نهـایی افـزوده شده است . سیستم کنترلی بر مبنای کنترل تطبیقی – مقاوم طراحی شده و علیرغم وجود ترمهای غیر خطی در مدل سازه ای , توانسته اسـت ارتعاشـات مخزن تحت شرایط مختلف پروازی را تعدیل و کنترل نماید