سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضایی پژند – دانشکده مهندسی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشگاه فردوسی مشهد
علی نیکدل – دانشکده مهندسی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف این مقاله کمینه کردن پاسخ سازه در برابر نوسان زمین با بهره گیری از ساختار کنترل حلقه باز می باشد دراین گونه کنترل فقط یک شبکه عصبی پیش بینی استفاده شده است و تنها اندازه گیری میزان ارتعاشات زمین موردنیاز است شبکه عصبی براساس چند شتاب نگاشت ثبت شده آموزش می بیندو توانایی دارد که شتاب را در یک گام جلوتر پیش بینی کند در پایان کنترل یک سازه سه درجه آزادی با استفاده از یک شبکه عصبی پیش بین فوق برروی شتاب نگاشت جدیدی آزمایش می شود سپس نتایج آن با روش کنترل LQR مقایسه خواهد شد مقایسه نتایج نشانگر بهتر بودن کنترل سازه با استفاده از شبکه عصبی پیش بین می باشد.