سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی اشکیکی – دانشگاه صنعتی شریف-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
علیرضا انتظاری – دانشگاه صنعتی شریف- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله مساله کنترل فعال ساز هها در برابر زلزله مورد بررسی قرار گرفت هاست. پس از مرور تئوری کنترل بهینه در حالت کلاسیک، اصول کنترل فازی یک سازه بیان شده و در ادامه با ارائه یک مدل عددی )یک سازه۵ طبقه مجهز به سیستم کنترلی(Active Tendon مقایسه ای بین کنترل فعال در حالت کلاسیک و فازی به عمل آمد هاست. نتایج نشان م یدهد که کنترل فازی علاوه بر کاهش قابل توجه حجم محاسبات و ب ینیازی از انجام محاسبات پیچیده کنترل کلاسیک، عملکرد رضایتبخشی هم دارد