سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیل منجمی نژاد – دانشجوی دکتری سازه، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم فعال غیر متمرکز مقاوم بر اساس تئوری مد لغزشی ارائه شده است . فرض بر این است که در تمامی طبقات ساختمان محرکه یا محرکه هایی جهت اعمال نیروی کنترل وجود دارد. این الگوریتم به دو صورت بدون محدودیت در نیروی کنترل و با نیروی کنترل محدود مطرح و دو رابطه کنترلی در این باره ارائه شده است. این مقاله به بررسی کارایی الگوریتم غیر متمرکز و پایداری آن می پردازد. نتا یج مشابه سازی نشان میدهد که الگوریتم غیر متمرکز قادر به میرا کردن پاسخ سازه تحت زلزله های با شتاب های ماکزیمم گوناگون است