سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا رحمتی – دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدادیب ابریشمی فر – دانشگاه علم وصنعت ایران
ابراهیم عبیری جهرمی – دانشگاه علم وصنعت ایران
رقیه اسکندری – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

یکی از روش های کاهش هارمونیک های ایجـاد شـده توسـط بارهای غیر خطی استفاده از فیلتر های فعال می باشد . فیلتر های فعال نه تنها جریان های هارمونیکی را از بـین مـی برنـد بلکـه برای جبران سازی توان راکتیو ناشی از بارهای نامتقارن متصـل به شبکه یا ولتاژهای نامتقارن شبکه موثر م ی باشند . فیلتـر هـای فعال، استفاده از یکسوکننده ها را بدون هزینه زیاد و تجهیزات اضافی گسترش داده اند . در این مقالـه روش مـوثر و جدیـدی برای کنترل فیلترهای فعال ارائه می گردد . ایـن روش بـر پایـه کنترل مستقیم توان ) ) DPC 1 با مدولاسـیون بـردار فضـائیSVM 2 بــا ســاختار دوازده ناحیــه ای بــرای کنتــرل هــم زمــانجریان های AC و ولتاژ DC بنا شده است . همچنین بـه جـای سنسور های ولتاژ خط از تخمین زن شـار بـه منظـور تخمـین ولتاژ شبکه استفاده شده است . برای اینکه این روش در برابر اعوجاج هـای بوجـود آمـده در ولتاژ خط مقاوم باشد از یک حلقه قفـل فـاز مـ وثر و کارآمـد استفاده شده است .
مزایای این روش الگوریتم ساده، دینامیـک مناسـب، فرکـانس سوییچینگ ثابت و مقاوم بودن روش کنترل در برابر اعوجـاج خط می باشد