سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
سیدپرویز علوی تبریزی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
اولدوز نورانی زنوز – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی عددی تاثیر یک محرک الکتروهیدرودینامیکی بر جریان حول استوانه در اعداد رینولدز پایین با استفاده از روش حجممحدودپرداخته شده است. در کار حاضر از تک الکترود سیمی به عنوان کاتد که در موقعیت متغیری در امتداد زاویه حمله صفر نسبا به نقطه توقف جریان قرار می گیرد و دو الکترود صفحه ای که در بیند و موقعیت متقارن نسبت به نقطه توقف مستقر شده اند، استفاده میشود. در این راستا ابتدا میدان الکتریکی مربوط به مساله مورد تحجلیل قرار گرفته و سپس نتیجه حاصل از آن درقالب جمله نیروی حجمی الکتریکی درمعادلات حاکم بر میدان سیال مورد استفاده قرار گرفته است. بدین ترتیب به بررسی تاثیر باد یونی حاصل از محرک الکتروهیدرودینامیکی بر رویمیدان های سرعت، فشار و دنباله ایجاد شده در پشتاستوانه و همچنین ضریب پسا روی استوانه پرداخته شده است. نتایج حاصل دارای تطابق خوبی با نتایج موجود در ادبیات فن می باشند.