سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رحیمیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
بابک کامرانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران دانشگاه ت
امیر کیوان قربانی تنها – دانشجوی دکتری مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

چکیده:

میراگر جرمی تنظیم شده یک وسیله جذب انرژی غی رفعال می باشد. این وسیله شامل یک جرم، یک فنر و یک میراگر ویسکوز است. این میراگر معمولاً در طبقه بالای سازه نصب و با تغییر رفتار دینامیکی سازه، پاسخ آن را بهبود می بخشد. در این مقاله میزان تاثیر استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده در بهبود پاسخ سازه ها مورد بررسی قرار گرفته است.سه قاب ۳، ۹و۲۰ طبقه مورد مطالعه قرار گرفت هاند. در ابتدا تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای به دست آوردن پاسخ ، دینامیکی سازه های مورد بررسی، تحت اثر زلزله السنترو صورت گرفته و برای بررسی اثر خصوصیات میراگر جرمی تنظیم شده بر پاسخ دینامیکی سازه، پارامترهای میراگرهای با خصوصیات مختلف به مدل ریاضی سازه اضافه شده و تحلیلهای تاریخچه زمانی برای سازه ها تکرار گردیده است. نتایج به دست آمده از تحلیلهای انجام شده، مورد مقایسه قرار گرفته و میزان تاثیر میراگر جرم یتنظیم شده با مود اول در کاهش پاسخ سازه مشخص شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که این میراگر در کاهش پاسخ تغییرمکانی ساز هها موثر بوده و میزان این تاثیر در سازه های بلندتر بیشتر است.