سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف عباسی – مربی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( مجتمع دانشگاهی هوافضا )
رضا زردشتی – کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( مجتمع دانشگاهی هوافضا )
سیدفضل اله موسوی – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( مجتمع دانشگاهی هوافضا )

چکیده:

اندرکنش نیروهای ایرودینامیکی و سازه ای ( ایروالاستیسیته ) موجب بوجود آمدن پدیدة فلاتر در بـال هواپیمـا مـی شـود . نوسـانات نامیرا در دو درجه آزادی خمش و تابش بال ایجاد می شوند که کنترل مجزای هر کدام باعث تزریق انرژی بـه درجـه آزادی دیگـر شده و باعث ناپایداری آن می شود . در این مقاله با استفاده از تکنیک پسخوراند خطی ساز، نوسـانات نـامیرا ی مـدل مقطـع بـال بـا سختی پیچشی غیرخطی، در هر دو درجة آزادی بصورت همزمان کنترل شده و پاسخ زمـانی بدسـت آمـده نـشان دهنـدة حـذف نوسانات نامیرا می باشد .