سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه سفیانیان –
امیر رضا رضایی –
مصطفی عظیمی – شرکت برق منطقه ای باختر- شرکت تسکاب
منصور عبدی –

چکیده:

مدیریت بار در حال حاضر بعنوان زیر مجموعه ای از مدیریت مصرف محسوب میشود و صرفًا در برگیرنده عملیاتی است که توسط شرکت برق و یا توسط مشترکان در پاسخ به انگیزههای ایجاد شده بهمنظور برش پیک بار، پر کردن دره منحنی بار و یا جابجایی زمانی بار، اجرا میشوند. هدف از مدیریت بار، تخصیص درست منابع و امکانات موجود در صنعت برق است، به گونهای که نه تنها انرژی الکتریکی به اقتصادیترین شکل ممکن تولید گردد، بلکه با جلوگیری از تولید ناصحیح و مصرف بیرویه، از امکانات بدست آمده بیشترین راندمان حاصل شود در این مقاله از مدیریت بار در جهت کاهش تلفات سیستم استفاده شده است .