سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نادر سر گلزائی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی – دانشگاه صنعتی شریف
ناصر ساداتی – آزمایشگاه سیستمهای هوشمند دانشکده مهندسی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، ابتدا کنترل گشتاورد و شار موتور القائی از طریق متغیر های استاتور بعنوان روشی متفاوت از کنترل با جهت دهی میدان ۱ ، ارائه شده است . به هنگام نصب کنترل سیستم شار و گشتاورد (DSC)2 برروی موتور القائی، سیستم رفتاری کند و نامناسب از خود نشان می دهد مخصوصاً اگر مقدار مرجع گشتاورد تغییر کند یا موتور راه اندازی شود . بنابراین با استفاده از منطق فازی، این مسائل تا حد زیادی کمینه شده است . کنترل کننده فازی، حالات کلید زنی را بر اساس مجموعه ای از متغیر های فازی انتخاب می کند . موقعیت شار، خطای موجود در اندازه شار و خطای گشتاور بعنوان متغیر های فازی انتخاب می شوند و با استفاده از دیاگرام برداری شار و جریان، قوانین فازی پایه ریزی شده اند . بمنظور تشریح نتایج بدست آمده از روش مذکور، این کنترل کننده به همراه رفتار یک موتور القائی سه فاز،شبیه سازی شده است . اثر کنترل کننده فازی نیز بر روی موتور القائی توسط شبیه سازی های کامپیوتری مشخص گردیده است و نتایج با کنترل مستقیم شار و گشتاور مقایسه شده است