سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید محمدی مقدم – استادیار بخش مکانیک -دانشگاه تربیت مدرس
حمید رضا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس
کیومرث مظاهری – استادیار بخش مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با پیشرفت علوم و تکنولوژی در صنایع خودروسازی، مسئلهء طراحی و بهینه سازی سیستمهای کنترل موتورهای احتراق جرقه ای توسعه روز افزون یافته است. همچنین با توجه به آلودگیهایی که موتورهای احتراق جرقه ای ایجاد می کنند و گرانی سوختهای فسیلی، تصحیحاتی روی سیستم کنترل سوخت به هوا در جهت کاهش مصرف سوخت و نگهداشتن آلودگیهای ناشی از احتراق در سطح مجاز صورت گرفته است. در این راستا تحقیقات وسیعی روی سیستم کنترل سوخت به هوا انجام شده ومحققان با روشهای متعدد کنترلی، سعی در بهینه سازی این سیستم نموده اند. این پروژه روشی برای کنترل نسبت سوخت به هوای یک موتور احتراق جرقه ای ارائه می کند. در این تحقیق ازقوانین و مفهوم مقاوم بودن برای طراحی کنترلر استفاده شده است. یک مدل ساده خطی شامل دینامیک سوخت در محفظه مانیفولد، تاخیر انتقالی به واسطهء چهار حالت موتور و دینامیک ترکیب گازهای خروجی با حسگر اکسیژن لحاظ شده است. در این مدل عدم قطعیتهای لازم به واسطه تاخیر انتقالی و تغییر پارامترهای سی ستم در نظرگرفته می شود . همچنین حسگر اکسیژن با یک تقریب خطی که دارای حد پایین و بالای اشباع می باشد،فرض شده است. با توجه به مدل نامی توابع وزنه برای دستیابی به یک کنترل مقاوم انتخاب شده است. در انتها سیستم را به وسیله نرم افزار MATLAB وجعبه ابزار μ شبیه سازی شده است . مزیت اصلی استفاده از این روش ساختار ساده و عملکرد مقاوم آن در محدوده وسیعی از کارکرد می باشد.