سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رامین نصیرپور – دانشگاه تربیت مدرس ایران
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس ایران
مصطفی محمدیان – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

در این مقاله، یک روش کنترل مقاوم برای یکسوساز اکتیو هارمونیکی با هدف کاهش اعوجاج هارمونیکی کل (THD)جریان ورودی از شبکهی قدرت ارایه شدهاست که با استراتژی مدولاسیون پهنای پالس هیسترزیس تطبیقی(AHPWM) کنترل میشود . بخشهایی از مجموعهیسیستم کنترل مفروض، شامل تولید شکل موج مرجع جریان جبرانسازی و کنترل مبدل PWM بر پایهی تحلیل در
حوزهی زمان انجام شده و کنترل ولتاژ باس dc بر اساس کنترل کنندهی تناسبی – انتگرالی (PI) پی ریزی شدهاست . در مجموع، این سیستم کنترل، در برابر تغییر پارامترهای سیستم و تغییر در مقدار بار dc مصرفی، پاسخی مقاوم دارد . حساسیت سیستم کنترل حلقه بسته نسبت به عدم قطعیتها در مدل و اندازهگیری پارامترها نسبت به سایر روشهای تزریق جریان بسیار پایین است . کارآیی سیستم پیشنهادی با نتایج شبیه – سازیهای انجام شده تایید میشود .