سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر آذرون – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
رضا توکلی مقدم – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
لاله مهرادپی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

این مقاله در زمینه کنترل نرخ بهینه سرویس دهی در یک محیط بـانکی اسـت . در ایـن محـیط فـرض مـی شـودکه نظـام سـرویس (First FCFS Come,First Served) است و مشتریان طی یک مرحله سرویس دهی می شوند . در این حالت ظرفیت بانک نامحدود اسـت و مسـئله انصـراف بـه چشم می خورد، یعنی وقتی صف طولانی باشد ممکن است مراجعین دلسرد شوند و مایل نباشند منتظر بمانند . در این مقاله، طرح یک سیسـتم سـرویس دهی بهینه ارائه می شود و هدف این است که تعدیل زمان انتظار متقاضی بر حسب ساختار ذاتی هزینه ها صورت پذیرد . با بدست آوردن هزینـه انتظـار می توان برای تعیین تعداد بهینه باجه های فعال و تعیین نرخ هایی که این باجه ها باید بر اساس آن راه اندازی شوند استفاده کرد . برای انجام این طـرح مورد نظر، از دو مدل تک سطحی و تشنجی دو سطحی استفاده می شود و سپس با یکدیگر مقایسه می شو ند، بنحوی که حداقل هزینه بدست می آیـد . بعلت بزرگ شدن حجم و زمان محاسبات، از برنامه کامپیوتری که به زبان پاسکال نوشته شده است برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد .