سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدرضا زارعی – دانشکده مهندسی برق پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپوردانشگاه شهیدبهشتی تهران
علی اکبر افضلیان – دانشکده مهندسی برق پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپوردانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده:
هماهنگی عملکرد رله های حفاظتی د ریک سیستم قدرت جهت جدانمودن بخش معیوب شبکه و کمینه ساختن خسارت وارده ازاهمیت بسیاربالایی برخوردار است دراین مقاله سیستم های گسسته پیشامدزمان داربرای هماهنگ نمودن سازوکارحفاظت دررله های حفاظتی سیستم های قدرت موسوم به عاملهای رله بکارگرفته شده است به این منظور عناصرحفاظتی به صورت گسسته پیشامدزمان دارمدلسازی شده ومکانیزم موردنظر برای هماهنگی بصورت مشخصه ی گسسته پیشامد را ارایه شده است باتوجه به عناصرفرایند و مشخصه کنترلی ناظری جهت براورده ساختن راهبرد حفاظتی طراحی شده که قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم های قدرت را بهبود می بخشد برای صحت سنجی ناظرطراحی شده سناریوی موردنظر برروی شبکه توزیع 20kV سیرجان به اجرا درامده است کنترل پذیرو بهینه بودن عملکرد ناظر طراحی شده کارا و دقیق بودن شیوه مذکور را درمقایسه باسایر روشها تایید می کند