سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر احمدیان یزدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

نماتد مولد غده ریشهبعنوان انگلداخلی ریشه ، یکی از عواملمحدود کنندهکشت و کاراقلام مختلفسبزی و صیفی بویژه گوجه فرنگی می باشد . امروزه بهره گیری از روشهایکنترلغیر شیمیایی در کشاورزی پایدار و ارگانیک از اهمیتوجایگاه خاصی برخوردار می باشد . یکی ازاین روشها آفتابدهی خاک با استفاده از پوشش ورقه هایپلاستیک می باشد، در این ارتباط بمنظوربررسی امکانکنترلاین انگلبا استفاده از روش (Soil-Solarization)در قطعهزمین آلوده به نماتد مولدغده ریشه (Meloidogyne javanica) آزمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تیمارشاملپوشش ورقه های پلاستیک ، کود حیوانی بمیزان۵۰ تن در هکتارو پوشش ورقه های پلاستیک در تلفیق با کود حیوانی درمقایسه باشاهد بدون هیچگونه عملیاتی در ۴ تکرار در کرتهایی بهابعاد ۱۰×۵ متر در ماههای گرم تابستان بمدت ۲ ماه در شهرستان مشهد بمرحله اجرا در آمد . قبل از اجرای آزمایش نمونه برداری خاک از کرتهای آزمایشی به تفکیک جهت تعیین جمعیت اولیه نماتد (Pi) صورت گرفت و پساز گذشت ۲ ماه مجددا" عمل نمونه برداری خاک بمنظور تعیینجمعیت نهایی نماتد (Pf) صورت گرفت . بر این اساس درصد کاهش جمعیت نماتد در تیمارهایفوق بترتیب۱۶/۸۴ ، ۱۳/۶۶ ، ۹۳/۹۴ و ۳۰/۳۹ مشخص گردید . در سالبعد از اجرای آزمایش اقدام به کشتگوجه فرنگی گردید و میانگین عملکرد گوجه فرنگی در تیمارهایپلاستیک ، کود حیوانیو تلفیقکود حیوانیبا ورقه هایپلاستیک بترتیب ۸۲۳/۴۵ ، ۹۰۶/۴۶ و ۱۵۶/۷۶ تن در هکتار مشخص گردید در حالیکه در تیمار شاهد میانگین عملکرد ۱۵۳/۳۴ تن در هکتار بر آورد گردید.