سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
اسد عازمی – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
کاظم پوربدخشان – دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

در این مقاله اعمال همزمان جبران کننده های SVC و TCSC و کنترل هماهنگ آنها جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت مورد مطالعه قرار گرفته است . کنترل کننده های مد لغزشی، مد لغزشی فازی، مد لغزشی فازی تطبیقی، بهینه، دیجیتال،PID و PID اضافی طراحی و پاسخ سیستم به هریک از این کنترل کننده ها بررسی شده است . با توجه به پاسخ مطلوب روشکنترل مد لغزشی فازی تطبیقی در حالت گذرا و پاسخ مناسب کنترل کننده بهینه LQG در حالت دائمی ترکیب این دو کنترل کننده به عنوان کنترل کننده جدید که مزایای هردو روش را در بر دارد طراحی شده است . مقاوم بودن کنترل کننده جدید در مقابل اغتشاشهای مختلف سیستم بررسی و مزیت روش کنترلی جدید نسبت به سایر کنترل کننده ها نشان داده شده است .