سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید لسان – گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه مازندران
عبدالرضا شیخ الاسلامی – گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه مازندران
رضا سیدی – گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه مازندران
شهرام جوادی – شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)

چکیده:

در این مقاله راهکاری مناسب جهت کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی با استفاده از جبران ساز سری GCSC با استفاده از منطق فازی بررسی می شود. یکی از راههای کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع الکتریکی شعاعی که نسبت راکتانس به مقاومت معادل آن فیدر از یک بیشتر بود و بار بزرگ و متغیر یا ثابتی را تغذیه نماید، استفاده از سیستم GCSC می باشد. شبکۀ توزیع الکتریکی مورد مطالعه در این تحقیق، مربوط به بخشی از طرح پیشنهادی جهت جایگزینی گردانندۀ کمپرسور گاز از توربین گاز به الکتروموتور برقی در کارخانۀ گاز و گاز مایع ۳۰۰ آغاجاری (NGL300) می باشد. به علت مشکلات زیاد تعمیرات، نگهداری، بهره برداری و قدمت زیاد گردانندۀ کمپرسور گاز که در حال حاضر، توربین گازی می باشد. در این طرح، شبکۀ برقرسانی ۳۳ کیلوولت مستقلی از پست ۱۱/۳۳/۱۳۲ کیلوولت میانکوه مربوط به شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان برای تغذیۀ الکتروموتور پیشنهادی جهت گردانندن کمپرسور گاز موجود، طراحی گردیده است. شبیه سازی این شبکۀ توزیع الکتریکی توسط نرم افزار PSCAD انجام شده است. ولتاژ موثر شبکه، قبل و بعد از نصب سیستم GCSC مقایسه شده و لزوم استفاده از این سیستم در شبکۀ توزیع الکتریکی شعاعی مورد مطالعه، کاملاً مشخص گردیده است. در مدار کنترلی تولید پالس گیت های GTO، از کنترل کننده با منطق فازی، استفاده شده است. در این سیستم، می توان مقدار خازن سری را برابر کل راکتانس معادل مدار، انتخاب نمود و به دلیل کنترل پذیر بودن آن، هیچ گونه پدیدۀ رزونانس، فرورزونانس و ناپایداری توان و ولتاژ در شبکه، پدید نخواهد آمد.