سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید جاوری – عضو هیئت علمی دانشگاه جامع پیام نور لرستان

چکیده:

اقلیم به عنوان یک مؤلفه مهم زیست محیطی پدیده ای بی نظم می باشد که بی نظمی اساس نظم آن است. چون شرایط اقلیمی هرقلمرو جغرافیایی مؤثر از عوامل مختلف منطقه ای و غیرمنطقه ای(عوامل داخلی وعوامل خارجی) هستند. لذا فراوانی و ماهیت این عوامل در بی نظمی و تغییرپذیری اقلیم هر قلمرو اهمیت زیادی دار ند. چون در اقلیم ایران عوامل متعددی مؤثر می باشد، لذا تغییرپذیری یکی از ویژگی های ذاتی و اساسی اقلیم ایران است. در مطالعات مختلف زیست- محیطی و مخصوصاً مطالعات آمایشی ایران باید به این اصل تغییرپذیری اقلیم توجه زیادی شود. چون اساس مطالعات آمایشی سرزمین ایران بستگی زیادی میزان اطمینان پذیری شرایط محیطی و منطقه ای دارد.یکی از مؤلفه های مهم تغییرات زمانی اقلیم ایران به طریق ی اقلیم سنجی ایران بی نظمی و مؤثر بودن اقلیم ایران از مؤلفه های تصادفی است.