سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن رحمانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده کامپیوتر
مهدی محمدی –
احمد اکبری –

چکیده:

دسته مهمی از روش های بهبود کیفیت گفتار، طیف فرکانسی دوره کوتاه سیگنال نویزی را تغییر داده و اصلاح می نمایند اصلاحات طیفی این روشها به صورت یک فیلتر در حوزه فرکانسی بیان می شود و بهره فیلتر میتواند به صورت تابعی از سیگنال به نویز نمایش داده شود. در بعضی کاربردها باقی گذاردن اندکی نویز زمینه از وجود اعوجاج قابل قبول تر است. در این مقاله اصلاح روش های حذف نویز به منظور کم کردن اعوجاج سیگنال گفتار مطرح شده است. در این روشها اثرات اصلاح فرکانسی طوری تنظیم می گردد که با باقی گذاشتن مقداری از نویز اولیه، بهبود مشخصی در نسبت سیگنال به نویز بدست آید و در عوض اعوجاج سیگنال گفتار حداقل گردد. برای این کار با اعمال یک پارامتر، بهره چند روش حذف نویز برای دستیابی به سطح مشخصی از حذف نویز تنظیم می گردد. همچنین برای خوشایند کردن نویز باقی مانده از شکل دادن نویز باقی مانده استفاده شده است. به منظور ارزیابی این روشها تست های شنوایی برای بررسی جنبه های مختلف گفتار از جمله نویز موسیقی، نویز باقیمانده، اکو و آثار غیر طبیعی نویز باقیمانده طراحی و اجرا شده است. نتایج این تستها در مقاله حاضر برای تفاضل طیف گزارش شده است.