سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کبری مقصودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سیستم های تولید محصولات زراعی برای رسیدن به عمل کرد بالا و کیفیـت خـوب، کنتـرل علـف هـای هـرز لازم اسـت . علف های هرز گیاهانی ناخواسته از نظر مکانی و زم انی هستند که باعث کـاهش محـصول مـی شـوند و کنتـرل آنهـا مـستلزم شناخت دقیق و کامل گیاه، خاک، سیستم های مدیریت زراعی و بسیاری از پارامترهای محیطی که مرتبط با عملیات کنتـرل علف های هرز می باشد . روش های مختلفی ماننـد، پیـشگیری، کنتـرل مکـانیکی، کنتـرل شـیمیایی، کنتـرل ز راعـی و کنتـ رل بیولوژیکی برای مبارزه با علف های هرز وجود دارد . ولی آن چه مهم است زمان و شیوه درست به کارگیری آنهـا بـه دور از هر گونه افراط و تفریط می باشد . هدف اصلی از مدیریت علف های هرز تغییر رابطه بین گیاه زراعی و علف های هرز به نفع گیاه زراعی می باشد و بهت رین را جهت مدیریت علف های هرز، مبارزه تلفیقی همـرا بـا دیـد اکولـوژیکی و زیـست محیطـی می باشد . مبارزه تلفیقی، تلفیق بهترین روش ها و ابزارها برای ایجاد نظام های زراعی است که ضمن نابودی علـف هـای هـرز، اثرات سوء علف های هرز باقی مانده را نیز به حداقل می رساند .