سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حجت نوزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آب شستگی اطراف پایه های پل یکی از مهمترین دلایل تخریب پل­­ها می باشد. و به منظور جلوگیری و یا کاهش آنشناخت مکانیزم آن لازم و ضروری به نظرمی رسد. محققین زیادی در رابطه با اثرات مشخصات جریان، خصوصیات رسوب،اندازه و شکل پایه روی مکانیزم آبشتگی موضعی برای تک پایه و نیز روشهای جلوگیری و کاهش آن همچون استفاده ازسنگچین، طوقه، شکاف، پره های بالادست و پائین دست و … تحقیقاتی انجام داده اند . اما آبشستگی در گروه پایه ها متاثر ازپدیده های مهمی است که این پدیده ها در تک پایه ها وجود ندارند و اگر روابطی که برای تک پایه ها توسعه یافته اند را مستقیما در مورد گروه پایه ها بکار بریم تاثیر پدیده های فوق الذکر نادیده گرفته خواهد شد که این پدیده ها عبارتند از ١- پدیده پناه دادن یا حفاظ بودن (sheltering) ٢- پدیده تقویت کردن(reinforcing)٣- گردابهای نعل اسبی بهم فشرده(horse shoe vortex compression)٤- گردابهای جاری(shed vortices) البته ذکر این نکته لازم است که با تغییر فاصله بین پایه ها و نیز زاویه برخورد آب با پایه ها تاثیر پدیده های فوق تغییر خواهند کرد.در مورد روشهای جلوگیری از آبشستگی در گروه پایه ها مطالعات زیادی انجام نگرفته است. در این تحقیق تاثیر شکاف درکاهش آبشستگی گروه پایه های استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته شده است. تا او ً لا تاثیر متقابل وجود شکاف و پدیده های موجود در گروه پایه ها مورد بررسی قرار گیرد و ثانیًا مقایسه ای بین عملکرد شکاف در گروه پایه ها و تک پایه انجام گردد.