سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد نیکنام – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محسن ارونقی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه این موضوع بخوبی روشن است که سازه ها در رویارویی با زلزله های قوی باید از میزان حداقلی از پارامترهای لرزه ای برخوردار باشند ،چه درغیراینصورت در خطر فروریزی واهندبود . بطور معمول کنترل برخورداری سازه از پارامترهای لرزه ای نظیر ضریب شکل پذیر ی μ ‚ ضریب تقلیل ناشی از شکل پذیری Rμ ، ناشی ازاضافه مقاومت Rs ،ضریب افزایش جابجا یی Cd و…بطور دقیق از طریق تحلیل غیرخطی مقدور میباشد . از آنجا که لازمه استفاده از این روش ها شناخت کافی به چگونگی رفتار غیرخطی مصالح و سازه هاست که شاید برای پاره ای از مهندسین مقدور نیست ، در این مقاله روشی ارایه گردیده که فقط با بهره گیری از خروجی تحلیل خطی پس از اتمام مرحله طراحی تمامی پارامترهای یاد شده محاسبه و از این طریق دقت انتخاب مقادیر این پارامترها که معمو ً لا با استفاده از جداول آیین نامه ها انجام میشود قابل ارزیابی است. مقایسه نتایج حاصل از این کار پژوهشی با تحلیل های غیرخطی و نمایش دقت روش و قابلیت استفاده از آن در سازه ها بویژه سیستمهای ( MRF ) بخشی از این مقاله را تشکیل می دهد. امکان بازنگری طراحی سازه هاییکه پارامترهای لرزه ای آنها از دقت کافی برخوردار نیستند حاصل استفاده از روش ارایه شده می باشد . بدیهی است اینگونه کنترل پارامترهای لرزه ای قابلیت اعتماد سازه ها در برابرزلزل ههای قوی را افزایش می دهد