سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیاض رحیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
علی نیکخو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در کنترل فعال سازه ها با توجه به اینکه نیروی جانبی وارد بر ساختمانها ضمن ایجاد تغییر شکلهای نسبتًا بزرگ،آنها را وارد حیطة غیرخطی تغییر شکلها می کند، تهیه و ارائه الگوریتمی برای تعیین بهینه نیروهای کنترل مورد نیاز با در نظر گرفتن رفتار خمیری سازه ها بسیار ضروری می باشد. در همین راستا الگوریتمهای بهینه و یا غیر بهینه مختلفی برای محاسبه نیروهای کنترل با فرض رفتار غیرخطی سازه ها ارائه شده است. در این مقاله ضمن بررسی تحقیقات انجام شده، نسبت به ارائه الگوریتمی برای تعیین بهینه نیروهای کنترل مورد نیاز در سازه های دو بعدی با Nدرجه آزادی و رفتار غیرخطی مصالح که قابل استفاده برای هر دو حالت کنترل فعال و کنترل هیبرید باشد، اقدام گردید. نتایج حاصل نشان دهندة آن است که بسته به شتاب ورودی حرکت زمین و میزان کاهش مورد نظر در پاسخ سیستم، پاسخ کنترل شده رفتارهای خطی و غیرخطی با هم اختلاف خواهند داشت. نتایج حاصله نشان می دهد که در صورت اجازة ورود سیستم سازه ای به محدودة رفتار غیرخطی و طبعًا اعمال نیروی کنترل کمتر، می توان از قابلیت اتلاف انرژی سیستم سازه ای بنحو بهینه ای استفاده نمود. همچنین تأثیر عامل تأخیر زمانی (Time Delay) در کاهش عملکرد سیستمهای کنترل شده درمحدودة رفتاری خطی و غیر خطی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که سرعت میزان کاهش عملکرد در حالت رفتار خطی بیش از حالت غیرخطی است که این امر ناشی از نرم تر شدن پاسخ سیستم سازه ای پس از ورود به محدودة رفتار غیرخطی می باشد.