سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه
کمال امامی – کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه در دو مقطع انتخابی با استفاده از نرم افزار WinStabl کنترل گردید. پاره ای از اطلاعات مقطع هندسی و توپوگرافی سطح زمین و سنگ بستر، سطح اب زیرزمینی، و پارامترهای ژئوتکنیکی لایه های زمین از منابع در دسترس جمع آوری گردیده و در مواردی نیز تخمین های مهندسی انجام پذیرفت. تحلیل های پایداری بر اساس دو روش یانبو و بیشاپ در حالت های مختلف انجام و فاکتورهای اطمینان با مقادیر حدی توصیه شده نشان داد که مقاطع انتخابی برای شرایط در نظر گرفته شده در مقابل لغزش پایدار هستند. آنالیز حساسیت برای دو پارامتر چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی انجام و روند تغییرات فاکتورهای اطمینان محاسبه گردیدند. مقایسه فاکتورهای اطمینان با مقادیر حدی توصیه شده نشان داد که مقاطع انتخابی برای شرایط در نظر گرفته شده در مقابل لغزش پایدار هستند. آنالیز حساسیت برای دو پارامتر چسبندگی و زاویه اصظکاک داخلی انجام روند تغییرات فاکتورهای اطمینان با افزایش این پارامترها مشخص شدند.