سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قباد شفیعی – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, ایران
محمدمهدی عارفی – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, ایران
علی اکبر جلالی – دانشکده مهندسی برق, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, ایران
محمدرضا جاهدمطلق – دانشکده مهندسی کامپیوتر, دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, ایران

چکیده:

در ا ین مقاله یک کنترل پیشبین غیرخطی بر پایه مدل وینر تکهای خطی ارائه میگردد. بهره غیرخط ی ای ن نوع مدل وینر خاص با استفاده از توابع تکه ای خطی تقریب زده میشود. این روش تمام ی خصوص یات جال ب کنترل پ یشب ین کلاسیک را داراست و بعلت ا ینکه یک ساختار استاندارد برا ی بهره غیرخطی در نظر میگیرد، مساله بهینهسازی حاصل منجر به یک مساله برنامه ریزی مربعی گرد یده و محاسبات آسان ی دارد . روش کنترل ی ارائه شده بر روی یک پروسه خنثیسازیpHاعمال و نتایج حاصل با کنترل پیشبین خطی مقایسه میگردد. نتایج نشان میدهد که کنترلکننده غیرخطیدارای عملکرد بهتر و بدون فراجهش در مقا یسه با همتا ی خطی خود است و همچنین خطای حالت ماندگار را در دنبال کردن نقاط تنظیم کاهش میدهد.