سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیومرث فلاحی – رئیس کنترل پروژه امورمهندسی طرحهاشرکت پالایش نفت تهران
حسین سلیمانی – مدیرعامل گروه مهندسین مشاوربهکاران

چکیده:

یکی از معیارها و عناصر بسیار مهم در مدیریت پروژه، درصد پیشرفت پروژه است و این معیار، شاخص اصلی عملکرد پروژه بشمارمیرود . محاسبه پیشرفت پروژه و مقایسه آن با برنا مه زمانبندی پروژه بسیاری از ابهامات را برطرف نموده و نمای وضعیت پروژه را برای مدیریت پروژه تعیین و تبیین می کند . شاید معیاری مهم تر از درصد پیشرفت پروژه جهت تعیین وضعیت پروژه وجود نداشته باشدکه بر اساس آن میزان ارزش حاصله (Earned Value) پروژه هم محاسبه میگردد.ازجمله چالش های تعیین ،ارائه و بررسی میزان پیشرفت پروژه ها،تنوع گزارش های مورد نیاز و امکان تهیه و تدوین گزارش های راهبردی است، گزارش هایی که اطلاعات مفیدو موثری را در خصوص وضعیت پروژه به عوامل ذینفع عرضه نماید. برخی از این گزارش های کارآمد بر اساس متداستانداردارزش حاصله قابل تهیه هستند . این روش امکان بسیارخوبی فراهم نموده تا روند پیشرفت پروژه بابهرگیری از شاخص های استاندارد وهمزبانی بیشتر ، مورد بررسی کارشناسانه قرارگیرد.لذا استفاده از روش های مبتنی براستاندارد، برای فائق آمدن بربسیاری ازمشکلات واختلافات توصیه میگردد. این مقاله سعی دارد،بانگرش کاربردی ومبتنی براستاندارد، پیشرفت پروژه ها رااز زوایایی مختلف موردبررسی قرارداده وچالش های موجود راباارائه مثالهاوالگوهایی مرتفع وشفاف نماید.