سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش صادق زاده – پژوهشگاه نیرو – گروه الکترونیک صنعتی
بابک نجار اعرابی – دانشگاه تهران – گروه مهندسی برق و کامپیوتر تهران – ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی کنترل پیش بین موتور سوییچ رلوکتانس می پردازیم، از آنجا که کنترل کننده پیش بین شـیوه کنترلـی بـر اساس مدل سیستم می باشد مدلی که در نظـر مـی گیـریم یـک مدل خطی محلی نروفازی است که دلیل انتخاب این مـدل آن است که در هر لحظه با بکارگیری این مدل یـک مـدل خطـی محلی از سیستم بدست می آوریم و بـا بکـارگیری ایـن مـدل خطی محلی طراحی کنترل کننده پیش بین جهـت ایـن سیسـتم غیرخطی به طراحی کنترل کننده برای یک سیستم خطی در هر لحظه تبدیل می گردد، از طرفی با ایجاد تغییراتی در تابع هدف کنترل کننده پیش بین به کموتاسیون در موتور دست می یابیم .