سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشگاه فردوسی مشهد
حمید طباطبائی یزدی – دانشگاه آزاد قوچان
مجید بهره پور – دانشگاه آزاد مشهد
سیدی – بخش فنی مهندسی راهنمائی و رانندگی مشهد

چکیده:

سیستمهای کنترل ترافیک شهری مرسوم بر اساس یک دیدگاه تجویزی به مسئله کنترل ترافیک می پردازند و براساس الگوهای از پیش تعریف شده ای عمل می نمایند. درمقابل نگرش سیستمهای هوشمند سعی می کند اصل را بر آنچه که واقعآ اتفاق میافتد گذاشته و تاکید را بر تطبیق خویش با تغییرات محیط نماید. به طور خاص به علت منحصر به فرد بودن الگوهای رفتاری رانندگان ایرانی و همچنین ساختارها و محدودیتهای فیزیکی محیطی در شهرهای ایران نیاز مبرم به بررسی مسئله ترافیک از طریق سیستمهای هوشمند می باشد. این دیدگاه می تواند در کنار روشهای تجویزی کنونی بعنوان مکمل آنان به کار گرفته شود. در ادامه تحقیقات قبلی نویسندگان مقاله حاضر به معرفی یک ساختار ترکیبی جدید برای طراحی ، پیاده سازی کنترل چراغهای راهنمائی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر شخص خبره می پردازد. این ساختار به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول بر اساس مدل نامی سیستم و بخش دوم بر اساس مدل سیستم تحت تغییرات می باشد. برای طراحی بخش کنترل نامی سیستم، وضعیت کنونی و عواملی که باعث کندی ترافیک بخش خاصی از شهر مشهد می شوداز طریق مصاحبه با افراد خبره و مشاهدات حضوری شناسائی و مجموعه قوانینی مبتنی بر دانش فرد خبره تدوین گردیده است. این مدل نامی در گام بعدی مکمل روشهای یادگیر می باشد. در این مقاله به کارائی این کنترلر نامی هوشمند با توجه به مدت زمان حرکت پرداخته شده است.