سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شعله کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور مطالعه نحوه عمل ژن در ارقام برنج از لحاظ صفات کنترل کننده کیفیت پخت شامل غلظت ژل و میزان آمیلوز، چهار رقم برنج با سطوح متفاوتی از صفات یاد شده، مورد مطالعه قرار گرفتند. ده جمعیت شامل والدین F2 ،RBC2 ،BC2 ،RBC1 ،BC1 ،RF1 ،F1 و RF2 با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل ها و در شرایط آزمایشگاه برای دو تلاقی سنگ طارم × گرده و IRRI2×IR229 مورد ارزیابی قرار گرفتند . معنی دار شدن یکی از اثرات متقابل یعنی [i]2 ،[l]1 ،[j]2 ،[j]1 ،[i] و [l] برای صفات تریپلوئیدی نشان داد که علاوه بر عمل افزایشی -غالبیت، اثر متقابل غیر آللی دو ژنی نیز وجود داشت . در حالت دو ژنی، اپیستازی از نوع مضاعف برای صفت غلظت ژل در تلاقی IRRI2×IR229 مشاهده گردید . اثر سیتوپلاسمی و اثر متقابل سیتوپلاسمی هسته ای در صفات غلظت ژل و میزان آمیلوز، در هر دو تلاقی معنی دار بود . در تجزیه آماری اجزای واریانس، برای تمام صفات و تلاقی ها واریانس افزایشی معنی دار به دست آمد . معنی دار شدن اجزای ‘F و ”F (کوواریانس افزایشی × غالبیت) نیز به طور غیر مستقیم نشان دهنده وجود اثر غالبیت بود . بنابراین، انجام دو رگ گیری و انتخاب ژنوتیپ های مطلوب برای صفات یاد شده در نسل های در حال تفکیک و نیز تولید واریته های هیبرید در برنامه ی اصلاحی برنج موثر خواهد بود.