سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
یاسر حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه شاهرود
حیدر طوسیان شاندیز – دانشیاروهیئت علمی دانشگاه شاهرود
محمد حدادظریف – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود

چکیده:
برانیم که باتحقیق درقالب این مقاله به کنترل ولتاژ خروجی مبدل تقویت کننده ی دی سی به دی سی بپردازیم کنترل این سیستم ازطریق روش کنترل کسری و مبتنی برمدل انجام خواهد شد طرح کلی بدین صورت است که درابتدا کنترل کننده تام تناسبی ـ انتگرالی ـ مشتقی متناظر با چندولتاژ مرجع مختلف طراحی خواهد شد وضرایب تناسبی و ضرایب انتگرالی به دست آمده به وسیله یک شبکه عصبی پایه شعاعی با۴نرون برای هرکدام ازدوضریب تناسبی و انتگرالی تقریب زده میشود وبه ازای ولتاژهای مرجع متفاوت ضرایب تناسبی و انتگرالی متناظر ازطریق شبکه عصبی تعیین میشود درانتها نتایج بدست آمده ازطراحی کنترل کننده درمحیط سیمولینک نرم افزار متلب بصورت نمودار به نمایش درامده است