سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حاجتی پور – دانشگاه علم وصنعت ایران
محمد فرخی – دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

وجود نویز صوتی در موتور های سوئی چ رلوکتانس،(SR) بکارگیری آن را برای تامین نیروی محرکه در خودروهایهیبریدی دچار مشکل می سازد. در این مقاله سطح ولتاژ باس موتور به SR نوان متغیر قابل کنترل، توسط بکارگیری کنترل کننده شبک ه عصبی از نوع تابع پایه شعاعی(RBF) و چاپر ،DCکنترل م ی شود. از مهمترین مزیتهای این روش آن است کهاولا تغییرات نیروی شعاعی که مهمترین عامل ایجاد کننده نویزصوتی و نوسانات مکانیکی در موتورSR م ی باش د، کاهشم ییابد، ثانیا از تعداد کلید زنیهای مربوط به هر فاز برای کنترل سرعت، به طور چشمگیری کا سته می شود در ن تیجه عمر مفید المانهای کلیدزنی افزایش می یابد، ثالثا بکارگیری کنترل کننده شبکه عصبی باعث می شود که کنترل سرعت نسبت به نویز موجود در سیگنال ورودی بسیار مقاوم شود . درپایان مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی روش ارائه شده با یکی ازروشهای رایج کنترلی سرعت موتورSR به نام کنترل جریانهیسترزیس مقایسه شده ونتایج حاصل شده گ ویای برتری روش ارائه شده می باشد.