مقاله کنترل کيفي وسايل مصرفي در آزمايشگاه ART به روش ارزيابي تحرک اسپرم انساني (HuSMA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: کنترل کيفي وسايل مصرفي در آزمايشگاه ART به روش ارزيابي تحرک اسپرم انساني (HuSMA)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي تحرک اسپرم انساني
مقاله بخش جنين شناسي باليني
مقاله روش هاي كمك باروري
مقاله سميت سلولي
مقاله کنترل کيفي
مقاله لقاح خارج رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورزاده ساره
جناب آقای / سرکار خانم: آقارحيمي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: براي اطمينان از عدم سميت مواد مصرفي که براي کشت جنينها و گامتها استفاده مي شوند از سيستم کنترل کيفي استفاده مي شود. براي حفظ بالاترين استاندارد در آزمايشگاه ART، تمام وسايل مصرفي در آزمايشگاه ART با کمک روش ارزيابي تحرک اسپرم انساني (HuSMA) مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: ۱۷ وسيله مورد استفاده در آزمايشگاه ART با روش HuSMA مورد بررسي قرار گرفتند. اين وسايل شامل انواع سرنگ، دستکش، پتري ديش، سر سمپلر، پيپت، ظروف نمونه گيري بودند. در هر دو گروه کنترل و آزمايش بعد از ۱۰ دقيقه، ۳۰ دقيقه، ۱، ۲، ۴ و ۲۴ ساعت مورد بررسي قرار گرفتند و درصد اسپرم هاي در حال تحرک در هر گروه مشخص شد. سپس نسبت درصد اسپرم هاي متحرک گروه تست به گروه کنترل، به عنوان شاخص براي تشخيص سميت در نظر گرفته شد. در صورتي که اين نسبت از ۰٫۸۵ کمتر بود، وسيله مورد نظر به عنوان وسيله توکسيک در نظر گرفته مي شد. اين آزمون براي هر نمونه سه بار تکرار گرديد.
نتايج: کنترل کيفي با HuSMA نشان داد که ۳ نمونه مورد تست شامل دستکش انتقال جنين b و a و دستکش دريافت تخمك a داراي اثر سمي بودند. دستکش انتقال جنين (SMI=0.0) a و دستکش دريافت تخمك (SMI=0.0) a طي ۱۰ دقيقه پس از انکوبه شدن سميت بالايي را نشان دادند؛ و دستکش انتقال جنين (SMI=0.63) b پس از ۲۴ ساعت سمي شناخته شدند (%۴۶ اسپرم با تحرک پيشرونده در مقابل %۶۸ اسپرم پيشرونده در نمونه کنترل). همچنين ۲ نمونه ديگر، پتري ديش (SMI=0.42) e و ظرف جمع آوري مايع مني (SMI=0.67) e در مرز قرار داشتند و پس از ۲۴ ساعت و با وجود۴ بار تکرار آزمون نتايج متفاوتي بدست آمد (۲ بار سمي و ۲ بار غير سمي).
نتيجه گيري: مواردي از وسايل مورد استفاده در آزمايشگاه ART ممکن است اثر سمي بر گامت و جنين داشته باشد و لازم است وسايل مصرفي قبل از استفاده از نظر کيفيت مورد ارزيابي قرار گيرند. براي افزايش دقت HuSMA پيشنهاد مي شود براي هر نمونه چندين بار آزمون تکرار گردد.