سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مروت دار – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
سیدتقی اخوان نیاکی – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای پایش فرآیندهای خودهمبستة یک متغیره و همچنین کنترل فرایندهای چندمتغیره نمودارهای ز یادی ارایه شده است ولی با وجود کاربرد نسبتا " فراوان، نمودارهای چندمتغیره در حالت خودهمبسته کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند . در این مقاله با اسـتفاده از یک روش جدید برای کاهش خودهمبستگی مشاهدات، یک نمودار کنترل به نام نمودار کنترل میانگین گ روههای دسته بندی شدة
چندمتغیره ) MGBM ) ١ برای پایش فرآیندهای چندمتغیرة خودهمبسته ارایه مـی شـود . نمـودار کنتـرل پیـشنهاد شـده در زمـرة نمودارهای کنترل بی نیاز از مدل قرار دارد که در آن پارامترها در حضور داده های خودبرگشتی بـرداری درجـة اول بررسـی شـده و پیشنهاداتی برای تعیین مقدار بهینة آنها دادهمی شود . همینطور کارایی نمـودار پیـ شنهاد شـده در حـضور انحرافـات مختلـف در
میانگین، بررسی می شود