سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – تبریز – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
مصطفی صحرائی – تبریز – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
رضا همتی – تبریز – دانشگاه تبریز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
محمد محمودی – زنجان – دانشگاه زنجان – گروه فیزیک

چکیده:

طیف گسیل خودبخود حاصل از یک سیستم اتمی چهار ترازی در حضور تداخل کوانتومی میدان غیر همدوس و تداخل کوانتومی ناشی از گسیل خودبخود مورد مطالعه قرار می گیرد . نتایج بدست آمده نشان می دهند که در حضور تداخل کوانتومی ناشی از دمش غیر همدوس طیف گسیلی حول نامیزانی صفر کاملا " خاموش می شود . بنابراین طیف گسیلی را نه تنها می توان از طریق میدانهای همدوس کنترل کرد، بلکه میدان غیر همدوس نیز می تواند در کنترل طیف گسیلی نقش اساسی داشته باشد .