مقاله کندوکاو سيستم معاني ذهني مصرف کنندگان موسيقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۸۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: کندوکاو سيستم معاني ذهني مصرف کنندگان موسيقي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگاره
مقاله پژوهش کيفي
مقاله گذار موسيقيايي
مقاله مصرف موسيقي
مقاله موسيقي عامه پسند
مقاله نظريه زمينه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: زنجري نسيبه
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري پور ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي سيستم معاني ذهني مصرف کنندگان موسيقي صورت گرفته است. مشارکت کنندگان اين پژوهش را ۲۱ نفر از دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه شيراز تشکيل مي دهند. محققان از رويکرد کيفي نظريه زمينه اي و تکنيک جمع آوري اطلاعات مصاحبه عميق بهره جسته اند. داده ها به کمک نرم افزار کيفي Nvivo مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تحليل داده هاي پژوهش و مدل پارادايمي ساخته شده نشان مي دهد شرايط زمينه اي براي مشارکت کنندگان شامل «بافت فضايي» خوابگاه با زيرمجموعه تناسب زماني-مکاني، اقتضاي سني و هويت جمعي است که در اين ميان «مدگرايي» و روند «بازار جهاني موسيقي» به عنوان شرايط مداخله گر تاثيرگذار هستند. مشارکت کنندگان با قرار گرفتن در شرايط فوق، راهبرد هاي «جايگزيني و گسترش موسيقي» و افزايش «ضريب غيبت ذهني» را اتخاذ مي کنند و درنتيجه به کارگيري اين راهبردها، پيامد «انگاره سازي» براي مشارکت کنندگان مطرح مي شود. انگاره سازي متضمن اين مطلب است که مشارکت کنندگان به نوعي تصوير سازي ذهني در برابر موسيقي مي پردازند که در دو سوي يک طيف از هم ذات پنداري تا فرافکني در نوسان است.