سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رمضانعلی طاهری – نیروی دریایی سپاه – معاونت آماد و پشتیبانی
عباسعلی گوکلانی – نیروی دریایی سپاه – معاونت آماد و پشتیبانی

چکیده:

خوردگی تجهیزات و تسهیلات نظامی یک مشکل فزاینده است که کاهش آن مستلزم بکارگیری روشهای گوناگون کنترل خوردگی م ی باشد. هزینه های خوردگی تاسیسات نظامی در آمریکا سالیانه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار م یباشد. خسارات خوردگی برآورد شده در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود ۴-۲ (GNP)درصد تولید ناخالص ملیآنها م ی باشد ولی برای کشورهایی نظیر ایران که معمولا از روشهای پیشگیرانه خوردگی استفاده نم ی کنند، در بسیاری از موارد خسارتها و هزینه های ناشی از خوردگی در قالب خرجهای تعمیراتی نهفته است و میزان خسارات خوردگی می تواند تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی افزایش یابد، که بر این اساس خسارت مستقیم خوردگی ایران در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۷۵۰۰ میلیارد ریال بوده و صنای ع نظامی مسئول ۱۵ درصد از این میزان خوردگی م یباشند. این در حالی است که با بکارگیری روشهای کنترل خوردگی م یتوان تا میزان ۲۰ % از خسارات خوردگی کاس ت. لذا تلاش گسترد های در تمام جوامع صنعتی جهت کاهش این خسارات در جریان اس ت. رطوبت نقشی اساسی در زمینه خوردگی ایفا م یکند، به گونه ای که از آن به عنوان دشمن مخفی یاد م ی شود؛ لذا کنترل آن در محیطهای نظامی و صنعتی امری ضروری به نظر
میرسد.