مقاله کنش وري اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / فزون کنشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: کنش وري اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نارسايي توجه / فزون کنشي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي
مقاله کنشهاي اجرايي
مقاله آزمونهاي عصب ـ روان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادستان پريرخ
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مولفه هاي زير بنايي کنش وري اجرايي در ۱۸ کودک درمان نشده و ۱۸ کودک درمان شده (با دارو) مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ فزون کنشي با ۱۸ کودک بهنجار مقايسه شدند. هر گروه شامل ۳ دختر و ۱۵ پسر با دامنه سني ۷ تا ۱۲ سال بود. تمام کودکان به آزم ونهاي رنگ  واژه استروپ (استروپ، ۱۹۳۵)، دسته بندي کارتهاي ويسکانسين (گرانت و برگ، ۱۹۴۸) و عملکرد مداوم (روزولد، ميرسكي، ساراسون، برانسام و بك، ۱۹۵۶) و زير مقياس فراخناي ارقام (وكسلر، ۱۹۷۴) پاسخ دادند. نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان دادند که گروه درمان نشده در مقايسه با گروه بهنجار و درمان شده در بيشتر کنش هاي اجرايي ضعيف تر عمل کردند. عملکرد کودکان درمان شده در کنش هاي اجرايي تفاوتي با کودکان بهنجار نداشت.