سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون یوسفی – مدیر گروه دریانوردی و عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چ

چکیده:

در این مقاله سعی گردیده است که نقش کنوانسیون بین المللی " استاندارهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW95 )را به جهت افزا یش ایمنی در یانوردی در در یاها بطور جامع مورد بررس ی قرار داد . بخش ی از ا ی ن پروژهتحقیقاتی به منظور بررسی تبصره ها ی مورد ن یاز کنوانس یون فوق الذکر اختصاص داده شد ه است . پس از آن اقدام بهبررس ی موارد غیر ضرور ی کنوانس یون STCW95 در خصوص آموزش ها ی در یایی دوره کارشناس ی ( افسر د وم عرشه ی ا مهندس سوم موتورخانه ) کشت ی ها ی اق یانوس پیما همانند کسر تعداد واحد ها ی در وس وسایل کمک ناوبر ی، حقوق در ی ایی، بیمه دریایی و غ یره م ی باشد . در راستا ی پی شرفت فن آور ی کشت یرانی و به موجب گذشت ۱۲ سال از اجرا ی کنوانس یونSTCW95 ، به نظر ضروری م ی باشد که س یلابس بعض ی از دروس در یایی از قب یل مخابرات در یایی، تجارت و حقوق در ی ایی،وسایل کمک ناوبر ی، اصول مهندس ی در یایی و احتمالا دروس د یگر بازنگری شوند . از طرف د یگر واحدها ی بعض ی از دروس دریایی از قب یل کار رو ی نقشه، آرش یتک در یایی د ینامیک – استات یک، بیمه در یایی و غ یره اگر چه ضرور ی به نظر م یرسند، اما متاسفانه تعداد واحدهای دروس مذکور از س یلابس دوره کارشناسی در یانوردی به حداقل رس یده و یا اینکه بطور کل ی حذف گردیده اند .