سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر احمدی – گروه زمین شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – گروه زمین شناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کنودونت های سازند بهرام درکوه فغان (جنوب کاشمر) موضوع بحث مقاله حاضر است.سازنده بهرام درناحیه مورد مطالعه با ۱۹۵ متر ضخامت ازآهنگ با تداخل های دولومیتی و به مقدار کمتری شیل تشکیل یافته است. کنودونت های شناسایی شده شامل سه جنس icaiodus،polyganthus،ancyrodella است که ۱۵ گونه ودوزیرگونه را شامل می شود. کنودونت های شناسایی شده بیانگر زون کنودونتی lower varcus (ژیوسین) تا زون کنودونتی lower gigas (فرازنین بیشین )برای برش مورد مطالعه است.