مقاله کنون زين سپس هفتخان آورم (رويکردي روان شناختي به هفتخان رستم و اسفنديار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: کنون زين سپس هفتخان آورم (رويکردي روان شناختي به هفتخان رستم و اسفنديار)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هفتخان
مقاله باززايي،آنيما
مقاله من
مقاله سايه
مقاله خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در خوانش نخست از هفتخان رستم و هفتخان اسفنديار که دو تجلي از کهن الگوي آييني باززايي (تولد مجدد) به شمار مي روند، چنين به نظر مي رسد که اين دو بخش از شاهنامه، جز در خان سوم (مبارزه با اژدها) و خان چهارم (مبارزه با جادوگر)، کاملا با يکديگر متفاوتند؛ اما واکاوي مفاهيم نمادين مربوط به خانهاي دو قهرمان اساطيري شاهنامه، گوياي مطالب ديگري است. اين دو سفر با هفت مرحله نمادين، اگرچه به لحاظ روساختي با يکديگر متفاوتند؛ اما به لحاظ ژرف ساخت کاملا شبيه يکديگرند. آنچه نمادشناسي خانهاي دو قهرمان به دست مي دهد، حضوري رازآلود و سمبليک از نيروهاي اهريمني خفته در پس لايه هاي ناخودآگاهي است که در هيات شير، گرگ، اژدها، جادوگر، ديو و … رستم و اسفنديار را به نبردهاي دشوار و جانکاه، اما ناگزير مي کشاند؛ چراکه تنها در صورت رويارويي با اين اهريمنان ديوسيرت و نابودي آنهاست که دستيابي به دروني ترين لايه ناخودآگاهي؛ يعني «خود» براي دو قهرمان ممکن مي گردد تا بدين ترتيب در پايان موفقيت آميز اين سفر نمادين، گوشه چهارم روان ناخودآگاه به دستياري آنيما، به سه گوشه اضافه شده و تماميت و کمال مورد نظر براي رستم و اسفنديار حاصل شود.