سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان کریم زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان
رسول رکنی زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان
محمد حسین نادری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

کوانتش میدان الکترومغناطیسی در حضور یک تک نقطه کوانتومی کروی، با استفاده از رهیافت ماکروسکوپی کوانتش از طریق توابع گرین انجام می گیرد . در این روش، معادله ی موج بر اساس معادلات کوانتومی ماکسول بدون چشمه خارجی برای یک نقطه کوانتومی که دارای جذب و پاشندگی است، محاسبه می شود . با حل معادله ی مزبور , که در آن نوفه کوانتومی ناشی از جذب به عنوان جمله ی چشمه ظاهر می شود , عملگر های میدان را محاسبه می کنیم و در نهایت سازگاری روابط جابه جایی میان مشاهده پذیرهای میدان را با روابط جابه جایی در الکترودینامیک کوانتومی خلأ، می آزماییم .