سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فردین خیراندیش، – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مجید عموشاهی، – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان
احسان عموقربان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله، کوانتش میدان الکترومغناطیسی در محیطهای مغناطو دی الکتریک غیرخطی در حضور بارهای خارجی را بر اساس الگوسازی محیطهای مزبور توسط دو میدان کوانتومی E و M انجام می دهیم. برای این منظور، یک هامیلتونی معرفی می کنیم و بر اساس تعریف چگالیهای قطبش الکتریکی و مغناطیسی برحسب عملگرهای نردبانی محیط و به کار بردن معادلات هایزنبرگ، معادلات ماکسول و روابط ساختمندی محیط را بدست می آوریم. همچنین معادله ی موج را برحسب پتانسیل برداری برای یک محیط همگن بدست می آوریم. به عنوان یک کاربرد ساده، این طرح کوانتش را برای محاسبه ی گسیل خود به خود یک اتم دو ترازی در یک محیط مغناطو دی الکتریک غیرخطی تا تقریب مرتبه ی اول به کار می بریم