سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید جباری – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان)
معصومه تاجیک – دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان )
غلام عباس اکبری – استادیار دانشگاه تهران ( پردیس ابوریحان )

چکیده:

یکی از مؤثرترین روشهای موفق در رشد کشاورزی و تأمین غذایی بشر، حفظ و نگهداری و تقویت خاک است . در تقویت حاصلخیزی زمینهای زراعی غیر از کودهای شیمیایی، عوامل بیولوژیک نیز بسیار مؤثر میباشند . با توسعه و پیشرفت صنعت کشاورزی، کودها و سموم شیمیایی به طور چشمگیری مورد استفاده قرار گرفتهاند اما تحقیقات بعدی در مورد اثرات نامطلوب آنها در حفظ تعادل محیط زیست و اکوسیستمهای طبیعی، بسیاری از دانشمندان محیط زیست را در مورد وضعیت آینده جهان نگران کرده است . کودها و سموم شیمیایی اهمیت زیادی در ازدیاد محصول و تقویت
حاصلخیزی خاکها دارند اما سبب آلودگی محیط زیست نیز میشوند که پیامدهای بسیار مضری را در برخواهد داشت . تأثیرات نامطلوب کودها و آفتکشها بر محیط زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روشهایی گردیده که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده که بحث پایداری در کشاورزی و توجه به کشاورزی بومشناختی مورد توجه قرار گیرد یکی از راهکارهای عملی برای رسیدن به این هدف، زراعت گیاهان پوششی و کود سبز میباشد که میتواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد . امروزه کاربرد گیاهان پوششی به عنوان پشتوانه هر سیستم زراعی که میخواهد پایدار باشد به شمار میرود و در نهایت موجب افزایش بهرهوری از نهاده و رسیدن به اهداف کشاورزی بومشناختی میگردد .