سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۳۱
نویسنده(ها):
رمضان کاوندی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، ایران
کیوان صفی خانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، ایران
مهدی احمدیان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان همدان، ایران

چکیده:
کوه الوند در استان همدان که بلندترین نقطه استان می باشد یکی از ذخیره گاه های ارزشمند در زمینه گیاهان دارویی و گیاهان مولد محصولات فرعی می باشد که متأسفانه در سالیان اخیر به دلایل مختلف شاهد تخریب های شدید در این عرصه باارزش بوده ایم. در این راستا جهت معرفی پتانسیل های بالقوه و بالفعل این منطقه و توجه زیست محیطی بیشتر به این ناحیه اقدام بهجمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی در این منطقه گردید. نتایج حاصل از این مطالعه منجر به شناسایی و معرفی ۱۲۴ گونهگیاه دارویی از ۹۳ جنس و ۴۰ خانواده گردید که بیشترین تعداد گونه های دارویی به ترتیب متعلق به خانواده های Lamiaceae؛ (۲۴ گونه)، Asteraceae؛ (۱۴ گونه)، Rosaceae؛ (۹ گونه)، Papilionaceae؛ (۸ گونه)، Apiaceae؛ (۸ گونه)، Brassicaceae؛ (۶ گونه) و Polygonaceae؛ (۴ گونه) می باشد. در این مقاله ۲۹ گونه از گونه های دارویی منطقه مورد مطالعه که دارای کاربردهای محلی وبومی ویژه می باشند و در منابع دارویی به آن ها اشاره نشده است و یا کمتر موردتوجه بوده اند و همچنین ۱۹ گونه دارویی که در سطح وسیعی توسط افراد محلی، مورد بهره برداری قرار می گیرند، معرفیمی شوند. در این تحقیق شکل زیستی و طبقه بندی حفاظتی گیاهان دارویی منطقه مورد بررسی بر اساس معیارهای سازمان بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) تعیین و ارائه گردید. این مطالعه نشان داد که درمنطقه فوق ۱۶ گونه گیاه دارویی نادر یا تهدید شده وجود دارد. در نهایت گونه های همراه تعدادی از گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه معرفی گردید.