سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

طناز افغانی – دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی اصفهان
روح اله باقری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدصادق نهضت – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کوپلیمریزاسیون امولسیونی متیل متاکریلات (MMA) و بوتیل اکریلات (BA) در آب با روش نیمه پیوسته آزمایشگاهی ( پیش خورا ک /خوراک) و انتخاب یک فرمولاسیون پایه از مواد اولیه اجرا شد. درصد جامد تا ١٥٠ دقیقه از زمان واکنش افزایش یافت و سپس تشکیل پلیمر با سرعت خیلی کمتری تا ٨٠ درصد تبدیل نهایی ادامه پیدا کرد. برای افزایش درصد تبدیل نهایی و خواص فیزیکی رزین حاصل، ٩ سری نمونه با تغییر غلظت مواد اولیه (آب، نسبت مولی دو امولسیفایر،آغازگر، نسبت مولی مونومرها ) سنتز گردید. سرعت تشکیل جامد با زمان در نمونه ها اختلافی را نشان نداد. اما مقدار پلیمر تشکیل شده و درصد تبدیل نهایی افزایش یافت. بهترین نمونه با درصد تبدیل نهایی ٩٦ درصد حاصل شد.در فرمولاسیون این نمونه، نسبت مولی سدیم دو دسیل سولفات (SDS) به نونیل فنل پلی اتیلن گلایکول اتر (NP-20) در پیش خوراک برابر با ۱/۹۶۵ و این نسبت در محلول امولسیونی ۳ برابر با ۱/۴۶۸، نسبت مولی [MMA]/[BA] برابر با ۰/۸۵۳۳ و محلول آغازگر با غلظت ۴ درصد