سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسدا… سلمانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران
مسعود سیوانی – شرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران

چکیده:

حدود۱۸% ازانرژی تولیدشده حدفاصل مراکزتولید انرژی الکتریکی و محل های مصرف به هدرمیرود.ازآنجاکه بخش توزیع حدود ۶۷% سهم تلفات را دارد فعالیت دراین بخش به منظور کاهش تلفات دربخش توزیع استفاده بی رویه ازخطوط فشارضعیف و استفاده ازپست های توزیع پرقدرت است دراین مقاله ضمن پیشنهاد بهره گیری ازپست های کوچکترونصب آن درمجاورت محل مصرف چندنمونه ازموارد استفاده شده درشرکت توزیع نیروی برق جنوبغرب تهران مورد ارزیابیقرارگرفته شده و منافع حاصل ازکاهش تلفات محاسبه گردیده است .