مقاله کيفيت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: کيفيت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليتهاي دانش آموزمحور
مقاله آموزش شخصي شده
مقاله جو کلاس
مقاله انعطاف در آموزش
مقاله دانش آموز بزرگسال
مقاله اصول يادگيري بزرگسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بررسي کيفيت آموزش بزرگسالان مقطع راهنمايي شهر اصفهان و روش پژوهش توصيفي است. ابزارهاي اندازه گيري مورد استفاده در اين تحقيق مقياس اصول يادگيري بزرگسالان گالبريت براي معلمان دانش آموزان بزرگسال و پرسشنامه نظرخواهي از دانش آموزان بزرگسال بود. جامعه آماري تمامي معلمان بزرگسال شهر اصفهان بودند که به عنوان نمونه انتخاب شدند، از ۵۵ نفر نمونه ۴۵ نفر به پرسشهاي مقياس پاسخ دادند. همچنين در اين سال ۴۸۰ دانش آموز بزرگسال مشغول به تحصيل بودند که از ۱۲۰ نفر آنان درباره آموزش بزرگسالان نظرخواهي شد. نمره هاي به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، نمودار) تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که معلمان بزرگسال شاغل به آموزش در مدارس بزرگسالان شهر اصفهان در ميانگين برخي از متغيرهاي مقياس اصول يادگيري مانند فعاليتهاي دانش آموزمحور، ارزيابي نيازهاي دانش آموزان در حين تدريس، توجه به جو کلاس و انعطاف در آموزش، نمرات کمتري را نسبت به هنجار مقياس گرفتند. نظرخواهي از دانش آموزان نيز نشان دهنده تفاوت آموزش بزرگسالان با آموزش کودکان بود. نتايج تحقيق نشان مي دهد که آموزش بزرگسالان در ايران نياز به تخصصي شدن و توجه بيشتر به اصول آموزشي دارد.