مقاله کيفيت اسپرم تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) پس از نگهداري در سرما با دي متيل سولفوکسايد (DMSO) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: کيفيت اسپرم تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) پس از نگهداري در سرما با دي متيل سولفوکسايد (DMSO)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرم
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله درصد تحرك
مقاله زمان تحرك
مقاله نگهداري در سرما
مقاله DMSO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فخبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زميني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نويري شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ روزلاشيداني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مبرهن فرد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حداكثر زمان توانايي باروري اسپرم در دماي معمولي محيط، ۵ تا ۶ ساعت بعد از استحصال آن از مولد نر است. در حالي كه با روش انجماد و با استفاده از رقيق كننده ها و مواد محافظ سرماي مناسب، مي توان اسپرم را به مدت چندين سال در ازت مايع نگهداري نمود. در انجماد اسپرم ماهيان خاوياري از مواد محافظ در سرماي متنوعي استفاده مي شود ولي از ميان آنها DMSO کاربرد بيشتري دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر حفاظتي DMSO در غلظت هاي مختلف (۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد) و بررسي درصد و زمان تحرك اسپرم ها پس از انجمادزدايي مي باشد. در اين تحقيق اسپرم ۵ مولد نر از تاس ماهي ايراني (قره برون) انتخاب و با استفاده از محلول رقيق كننده حاوي تريس، ساكاروز، زرده تخم مرغ و دي متيل سولفوكسايد به نسبت يك به يك رقيق شد. سپس اسپرم رقيق شده در لوله هاي نازك پلاستيكي (پايوت) با حجم ۰٫۵ ميلي ليتر ذخيره و با استفاده از بخار ازت (دماي ۱۹۶- درجه سانتي گراد) در سه مرحله منجمد و در كانتينرهاي ازت مايع ذخيره شد. پس از ۷ و ۷۲ روز نگهداري در ازت مايع، با استفاده از آب ۴۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۵ ثانيه انجمادزدايي انجام شد. سپس درصد و زمان تحرك اسپرم ها با استفاده از ميكروسكوپ مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، درصد تحرك اسپرم ها پس از انجمادزدايي در غلظت هاي ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد پس از ۷ روز نگهداري در ازت مايع به ترتيب معادل ۰٫۶۱±۸٫۵۰، ۲٫۵۷±۱۲٫۴۵، ۵٫۶۶±۱۹ و ۶٫۱۵±۱۶٫۳۰ درصد به دست آمد و مدت زمان تحرك اسپرم اين ماهي پس از انجمادزدايي در غلظت هاي ذكر شده پس از ۷ روز نگهداري به ترتيب در حد ۲۸٫۸۷±۱۸۴٫۳۰، ۳۶٫۵۴±۲۶۷٫۳۰، ۵۰٫۵۱±۲۷۴ و ۶۳٫۸۵±۲۱۸ ثانيه محاسبه گرديد. همچنين درصد تحرك اسپرم ها پس از انجمادزدايي در غلظت هاي ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد پس از ۷۲ روز نگهداري در ازت مايع به ترتيب معادل ۵٫۵۰±۱۴٫۲۵، ۱٫۶۱±۱۰٫۵۰، ۱٫۸۱±۷٫۵۰ و ۲٫۷۴±۱۳٫۷۵ درصد و مدت زمان تحرك اسپرم نيز پس از انجمادزدايي در غلظت هاي ذكر شده پس از ۷۲ روز نگهداري به ترتيب معادل ۳۹٫۵۰±۱۹۵٫۰۰، ۴۳٫۶۳±۱۹۴٫۵۰، ۳۷٫۳۴±۱۵۴٫۰۰ و ۴۷٫۳۱±۲۲۱٫۷۰ ثانيه محاسبه گرديد. اگرچه اختلاف معني دار آماري بين غلظت هاي انتخاب شده، از لحاظ درصد و زمان تحرك اسپرم ها پس از انجمادزدايي وجود نداشت اما DMSO به ميزان ۱۲ و ۱۵ درصد داراي درصد و زمان تحرک بيشتري بوده است. همچنين نتايج به دست آمده بيانگر اين مطلب است كه افزايش غلظت DMSO از ۸ درصد تا ۱۵ درصد در نگهداري درازمدت اسپرم تاس ماهي ايراني تغييري در درصد سلول هاي متحرك و مدت زمان تحرك رو به جلوي آنها ندارد.