مقاله کيفيت ثبت گواهي هاي فوت صادره در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: کيفيت ثبت گواهي هاي فوت صادره در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل کيفيت
مقاله علت مرگ
مقاله بيمارستان هاي آموزشي
مقاله آمار حياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کيوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زردويي گل عنبري شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سقاييان نژاداصفهاني سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اطلاعات ثبت شده بر روي گواهي فوت براي مقاصد مهمي مانند تهيه آمارهاي مرگ و مير برنامه هاي ارتقاي سلامت عمومي و تخصيص منابع مراقبت بهداشتي کاربرد دارد. از اين رو صحت داده هاي گواهي فوت از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين کيفيت گواهي فوت هاي صادره در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه و ميزان صحت ثبت داده هاي گزارش شده در آن ها بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کاربردي، توصيفي و جامعه پژوهش، بيماران بستري را که در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه فوت نموده بودند، شامل مي شد. نمونه مورد بررسي با توجه به کل موارد مرگ مراکز آموزشي و بيمارستان هاي شهر کرمانشاه در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ (۱۹۹۴ مورد مرگ) و بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه (۳۲۱ نمونه) محاسبه شد. در اين پژوهش، نمونه گيري به روش تصادفي و جمع آوري داده ها بر اساس چک ليستي که روايي آن به تأييد متخصصان رسيده بود، انجام و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ۵۱٫۱ درصد از گواهي هاي فوت صادره در مراکز آموزشي درماني و ۲۴ درصد از گواهي هاي فوت بيمارستان هاي غير آموزشي داراي کيفيت ثبت بودند. اطلاعات دموگرافيک گواهي هاي فوت صادره ي مراکز آموزشي درماني و بيمارستان هاي غير آموزشي به ترتيب در ۷٫۶ درصد و ۲۸٫۸ درصد از موارد غير صحيح بود. فقط ۳٫۳ درصد از گواهي هاي صادره در مراکز آموزشي درماني و ۱۲٫۲ درصد از گواهي هاي صادره در بيمارستان هاي غير آموزشي توسط پزشک معالج متوفي صادر شده بود. در ۳۳٫۷ درصد از مراکز آموزشي درماني و در ۴۵٫۴ درصد بيمارستان هاي غير آموزشي، مکانيسم مرگ به عنوان علت مرگ گزارش شده بود. بين علت هاي مرگ مندرج در ۶۴٫۱ درصد از گواهي هاي فوت مراکز آموزشي درماني و ۷۴٫۷ درصد بيمارستان هاي غير آموزشي، تسلسل عليتي منطقي وجود نداشت.
نتيجه گيري: وضعيت کنوني صدور گواهي فوت در بيمارستان ها به خصوص بيمارستان هاي غير آموزشي از لحاظ کيفي نامناسب و قابل تعمق بود. اهميت و ارزش داده هاي مندرج در گواهي فوت و استفاده هاي متعدد آن، توجه بيشتر به ارتقاي سطح آگاهي پزشکان از وجود انواع خطاها در کامل کردن گواهي فوت را مي طلبد.