مقاله کيفيت خدمات مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: کيفيت خدمات مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله عوامل ملموس
مقاله قابليت اعتبار
مقاله قابليت اطمينان
مقاله پاسخگويي
مقاله همدلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زاد آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: به ‌منظور دستيابي به خدمات بهتر، آگاهي از ميزان رضايت جانبازان مراجعه ‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد نياز بود.
مواد و روش ‌ها: اين مطالعه از نوع مطالعات توصيفي و پيمايشي است و جامعه آماري در اين تحقيق جانبازان استفاده ‌کننده از خدمات مراکز بهداشتي درماني بنياد جانبازان شهر تهران در طول مدت سال ۱۳۸۹ بوده‌ است. روش نمونه‌ گيري به ‌صورت تصادفي ساده بوده و حجم نمونه، ۱۴۹ نفر انتخاب‌ گرديد و ۱۴۵ پرسشنامه مورد تاييد و پردازش قرار گرفت. در تحليل داده ‌ها از فنون آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده ‌شد.
يافته ‌ها: اين مطالعه نشان ‌داد که کيفيت خدمات مراکز بهداشتي و درماني در چهار شاخص قابليت اطمينان، قابليت اعتماد، پاسخگويي و همدلي در سطح مطلوب و در بعد عوامل محسوس در سطح نامطلوبي بوده ‌است.
بحث و نتيجه ‌گيري: پيشنهاد مي ‌گردد به عوامل مرتبط با عوامل محسوس توجه بيشتري شود، همچنين کيفيت خدمات در ساير ابعاد حفظ و بهبود يابد.